Civiele Veiligheid

De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes. Daartoe doet zij een beroep op de operatoren van de noodcentrales 112, de hulpverleningszones (brandweer) en de medewerkers van de civiele bescherming.

Ook de Civiele Bescherming speelt een essentiële rol in de hulp aan burgers. Tijdens de gezondheidscrisis bleef de dienst op verschillende vlakken actief, voornamelijk om de hulp op provinciaal en federaal niveau te coördineren, logistieke steun te leveren en te helpen in rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en pre-triagecentra.

Ze zorgde voor het transport en de verdeling van mondmaskers, andere persoonlijke beschermingsmiddelen en hydroalcoholische gels naar hulpdiensten en openbare diensten, en ook voor de coördinatie van de nationale logistieke hub.

In totaal hebben haar medewerkers in 2020 in de context van de coronacrisis maar liefst 22.306 uur gewerkt en meer dan 487.000 kilometer afgelegd.

www.civieleveiligheid.be

Bestrijding van de Covid 19 pandemie | Civiele beschermingsmissies

Provinciale en federale coördinatie

De civiele bescherming was tijdens de crisis op alle besluitvormingsniveaus aanwezig door zitting te nemen in de volgende organen:

 • COFECO
 • CELEVAL
 • Provinciale crisiseenheden
 • NATLOGHUB
 • Diverse werkgroepen (bv. TF De Backer’s logistics WG)

Dit maakte het mogelijk een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de in te zetten middelen en een zo doeltreffend mogelijke steun te verlenen.

Vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens de eerste golf heeft de Civiele Bescherming in samenwerking met Defensie steun verleend voor het vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s):

 • van de verschillende ingangspunten op Belgisch grondgebied naar de nationale voorraad ;
 • vervolgens naar de provinciale knooppunten of eindgebruikers.

Desinfecterende hydro-alcoholische gel

Bij het begin van de crisis heeft de Civiele Bescherming (in samenwerking met de particuliere sector) hydro-alcoholische gel geproduceerd.

In totaal werd 120.000 liter geproduceerd en geleverd aan de volgende openbare diensten:

 • Noodgebieden
 • Politie
 • Gevangenissen
 • Provincies

Steun aan de politie

De civiele bescherming verleende vooral tijdens de eerste golf steun aan de politie:

 • Terbeschikkingstelling van coördinatiecontainers (uitgerust met telecommunicatiemiddelen) voor grenscontroles, alsmede alle nodige logistieke ondersteuning (verlichting, water en brandstof) die een langdurige werking mogelijk maken.
 • Inzet van drones waarmee het terrein kon worden gevisualiseerd in het kader van grenscontroles of
  bijeenkomsten van mensen.

Cohorten in rust- en verzorgingstehuizen

Tijdens de gehele crisis heeft de civiele bescherming co-mingling missies uitgevoerd (scheiding van covid+-gevallen van covid-gevallen) in verpleeghuizen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Elke missie vereiste:

 • Een verkenning vooraf om de omvang van de missie en het aanvalsplan te bepalen
 • De inzet van een team van ten minste 6 operationele personeelsleden
 • De uitvoering van ontsmettingsmiddelen voor de lokalen
 • De uitvoering van middelen voor de ontsmetting van het personeel
Brandweer

De brandweer staat altijd klaar, met passie en toewijding, om burgers te helpen, hun leefomgeving te beschermen en bij te dragen tot een veiligere samenleving!

Brandweer Brussel, dat zijn bijna 1200 beroepsbrandweerlieden, maar ook een 112-noodcentrale met ongeveer 40 mensen, en een administratieve en technische ondersteuning van bijna 200 werknemers. In volle verandering bouwen wij aan een dynamische en moderne overheidsdienst, die de diversiteit van Brussel vertegenwoordigt en naar uitmuntendheid streeft! Onze waarden: service, efficiëntie, respect, integriteit en teamgeest.

We voeren meer dan 100.000 interventies per jaar uit om brand te bestrijden en eerste hulp te verlenen aan zieken of gewonden. Onze opdrachten worden jaar na jaar complexer. Interventies op hoogte of onder water, in geval van een aanval of voor gevaarlijke stoffen … we beschikken over talrijke specialisaties die ons in staat stellen alle situaties het hoofd te bieden.

Veelzijdigheid is een van onze sterke punten, want alle Brusselse brandweerlieden zijn ook ambulanciers. Deze dubbele rol geeft ons een duidelijk voordeel bij de organisatie van de hulpdiensten. Dat zie je elke dag, maar nooit zo goed als in tijden van crisis. Bij de aanslagen van 22 maart 2016 bijvoorbeeld konden onze brandweerlieden de slachtoffers onmiddellijk evacueren, maar ook ter plaatse eerste hulp verlenen.

En recenter heeft onze lange ervaring op het gebied van dringende medische hulp ons geholpen om ons snel aan te passen aan de covid-19-crisis. Brandweerlieden konden ingezet worden op de ontsmettingslijnen voor onze ziekenwagens. Procedures voor MERS en SARS werden snel aangepast. Nieuwe hygiënemaatregelen voor het operationeel personeel werden vlot opgepikt.

Kortom, Brandweer Brussel, da’s een multifunctioneel, multi-inzetbaar dynamisch team dat 24/7 klaar staat voor de bescherming van eenieder op het grondgebied van het Brussels Gewest, bij allerhande risicovolle situaties.

Noodnummer 112

Op de brandweervoertuigen en ambulances is het noodnummer 112 te zien. Maar Iemand in nood of in paniek kan de noodnummers vergeten. Dankzij de app 112 BE kun je meteen de hulpdienst kiezen die je nodig hebt door te klikken op het juiste icoon: brandweer, ambulance of politie. De app “112 BE” kan je gratis downloaden op smartphones (iPhone en Android) en biedt nog heel wat andere voordelen:

 • Lokalisering: de noodcentrales kunnen zien waar je bent.
 • Chat: als je slecht hoort of niet kunt spreken, kunnen de noodcentrales met je communiceren via chat.
 • Alarm: als je buiten bewustzijn of onvindbaar bent, kunnen de noodcentrales je gsm laten rinkelen.
 • Informatiebron: je kunt bij je registratie bepaalde medische informatie invoeren, zoals hartproblemen, allergieën (voor medicatie), diabetes, …

Sinds de lancering in juni 017, werd de app 112 BE 655.932 keer gedownload op smartphones.

In het Veiligheidsdorp op de Zavel ontvangen operatoren van de noodcentrales 112 bezoekers. Kinderen leren hoe ze levens kunnen redden door de Kids film 112 te bekijken en te spelen. Volwassenen krijgen uitleg over het gebruik van de App 112 BE.

 

Kids 112

De campagne Kids 112 heeft als doel om kinderen op een speelse manier het noodnummer 112 te laten onthouden en hen uit te leggen welke informatie ze moeten meedelen aan de operatoren van de noodcentrales 112.

Voor deze campagne werd pedagogisch materiaal uitgewerkt dat gedownload kan worden op www.112.be: een korte animatiefilm met een rapdeuntje, een quiz, spelen en kleurplaten.

Dit pedagogisch materiaal wordt gebruikt tijdens informatiesessies die georganiseerd worden in de lagere scholen zowat overal in België.